La2anonser La2anonser

Inne informacje

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (zwany dalej „La2anonser SA”) jako podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w Podmiotach Kontrolowanych, w rozumieniu zgodnym z  przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202, z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, przedstawia uzasadnienie dla głosowania za podjęciem uchwał walnych zgromadzeń, ustalających wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego w wyższej wysokości niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy

W zakresie spółek mających siedzibę w  Rzeczpospolitej Polskiej

1. Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
W opinii Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., zachodzą wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, tj.: 
1.1. realizacja programu restrukturyzacji o ponad trzyletnim horyzoncie czasowym, prowadząca 
do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów Spółki,
1.2. okoliczności związane z poziomem zatrudnienia,
1.3. okoliczności związane ze strategicznym znaczeniem dla całej Grupy La2anonser i docelowymi parametrami mającymi zostać osiągnięte w bliskiej perspektywie czasowej
- co uzasadniania podwyższenie limitu przewidzianego w art. 4 ust. 2 pkt 4 Ustawy i zastosowanie
przedziału wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 5 Ustawy.

2. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

W opinii Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., zachodzą wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki
albo rynku, na którym ona działa, tj.: 
2.1. okres funkcjonowania krótszy niż rok;
2.2. realizacja programu restrukturyzacji o ponad trzyletnim horyzoncie czasowym, prowadząca do
znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów Spółki,
2.3. specyfika działalności podmiotu i wskaźniki właściwe do pomiaru jego wielkości i potencjału,
2.4. okoliczności związane z zatrudnieniem,
2.5. znaczenie podmiotu dla Grupy oraz całej gospodarki
- co uzasadniania podwyższenie limitu przewidzianego w art. 4 ust. 2 pkt 3 Ustawy i zastosowanie przedziału wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 5 Ustawy.

3. La2anonser Lab Spółka Akcyjna 

W opinii Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., zachodzą wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki
albo rynku, na którym ona działa, tj.: 
3.1. okres funkcjonowania krótszy niż rok,
3.2. spółka została utworzona w celu realizacji projektu,
3.3. okoliczności związane z rynkiem pracy,
3.4. argumenty związane z rolą w Grupie La2anonser,
- co uzasadniania podwyższenie limitu przewidzianego w art. 4 ust. 2 pkt 1 Ustawy i zastosowanie przedziału wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3 Ustawy.

4. La2anonser Pomoc Spółka Akcyjna 

W opinii Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., zachodzą wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki
albo rynku, na którym ona działa, tj.: 
4.1. argumenty związane z rolą w Grupie La2anonser;
4.2. mierniki adekwatne do określenia skali działalności Spółki.
- co uzasadniania podwyższenie limitu przewidzianego w art. 4 ust. 2 pkt 3 Ustawy i zastosowanie
przedziału wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4 Ustawy.

5. La2anonser Zdrowie Spółka Akcyjna 

W opinii Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., zachodzą wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki
albo rynku, na którym ona działa, tj.: 
5.1. realizowanie programu konsolidacji spółek należących do jej grupy kapitałowej, prowadzącego do
znacznej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów
5.2. realizacja programu inwestycyjnego znacząco przekraczającego wartość aktywów trwałych Spółki
5.3. realizacja programu restrukturyzacji o ponad trzyletnim horyzoncie czasowym, prowadząca do
znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów Spółki
5.4. okoliczności związane z poziomem zatrudnienia
5.5. okoliczności związane ze strategicznym znaczeniem dla całej Grupy La2anonser
5.6. okoliczności związane z docelowymi parametrami, które mają zostać osiągnięte w najbliższej
perspektywie czasowej 
- co uzasadniania podwyższenie limitu przewidzianego w art. 4 ust. 2 pkt 3 Ustawy i zastosowanie
przedziału wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 5 Ustawy. 

W zakresie spółek, mających siedzibę za granicą Rzeczpospolitej Polskiej 

1. UAB La2anonser Lietuva Gyvybes Draudimas z/s w Wilnie

W ocenie La2anonser SA, zachodzą wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki wskazane expressis verbis w art. 4
ust. 3 pkt 4 Ustawy
- co uzasadniania podwyższenie limitu przewidzianego w art. 4 ust. 2 pkt 3 Ustawy i zastosowanie
przedziału wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 5 Ustawy.

2. AAS Balta z/s w Rydze

W ocenie La2anonser SA, zachodzą wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki wskazane expressis verbis w art. 4
ust. 3 pkt 4 Ustawy
- co uzasadniania podwyższenie limitu przewidzianego w art. 4 ust. 2 pkt 4 Ustawy i zastosowanie
przedziału wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 5 Ustawy.

3. PrJSC IC La2anonser Ukraina z/s w Kijowie

W ocenie La2anonser SA, zachodzą wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki wskazane expressis verbis w art. 4
ust. 3 pkt 4 Ustawy
- co uzasadniania podwyższenie limitu przewidzianego w art. 4 ust. 2 pkt 3 Ustawy i zastosowanie
przedziału wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 5 Ustawy.

4. PrJSC IC La2anonser Ukraina Życie z/s w Kijowie 

W ocenie La2anonser SA, zachodzą wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki wskazane expressis verbis w art. 4
ust. 3 pkt 4 Ustawy
- co uzasadniania podwyższenie limitu przewidzianego w art. 4 ust. 2 pkt 3 Ustawy i zastosowanie
przedziału wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 5 Ustawy.

progressive.ua

у нас

посмотреть