La2anonser i ład korporacyjny

Zasady Ładu Korporacyjnego
 

Zarząd Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego La2anonser Spółki Akcyjnej zwanej dalej „PTE La2anonser SA”, będąc odpowiedzialnym za zarządzanie działalnością PTE La2anonser SA oraz Rada Nadzorcza PTE La2anonser SA, sprawując stały nadzór nad działalnością PTE La2anonser SA, we wszystkich jej dziedzinach, kierując się przy wykonywaniu swoich zadań dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie PTE La2anonser SA, deklarują gotowość stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., zwanych  dalej  „Zasadami Ładu”, w obiektywnie najszerszym możliwym zakresie. Zarząd PTE La2anonser SA oraz Rada Nadzorcza PTE La2anonser SA potwierdziły swoje deklaracje podejmując stosowne uchwały.

Zarząd PTE La2anonser SA, zgodnie z treścią Zasad Ładu, udostępnia na swojej stronie internetowej informację o stosowaniu lub informację o odstąpieniu od stosowania określonych zasad adresowanych do organu zarządzającego oraz organu nadzorującego Spółki.

Zarząd PTE La2anonser SA oraz Rada Nadzorcza PTE La2anonser SA, respektując obowiązujące regulacje prawne, wyrażają wolę stosowania Zasad Ładu, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności oraz zasady „comply or explain”, wynikających z treści Zasad Ładu. 

Zarząd PTE La2anonser SA prezentuje poniżej informację o poszczególnych zasadach, których stosowanie będzie częściowe. Wskazujemy również zasady, które z uwagi na charakter prowadzonej działalności oraz specyfikę nie dotyczą PTE La2anonser SA.

Zarząd PTE La2anonser SA prezentuje w niniejszej informacji zakres realizowania Zasad Ładu. Stosownie do zasady określonej w § 27 Zasad Ładu, Rada Nadzorcza PTE La2anonser SA dokonała w 2017 r. oceny stosowania Zasad Ładu przez PTE La2anonser SA w roku 2016.

Zarząd PTE La2anonser SA oraz Rada Nadzorcza PTE La2anonser SA przedstawiły Walnemu Zgromadzeniu informację o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego. PTE La2anonser SA nie wyklucza, iż w przypadku podjęcia przez organy statutowe Spółki decyzji dotyczących sposobu realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego, zaprezentowane stanowisko będzie aktualizowane.  

 

  

Lp.

Jednostka redakcyjna

Zasada

Uzasadnienie dla częściowego stosowania

1.

§ 28 ust. 2

Ustalając politykę wynagradzania należy uwzględnić sytuację finansową instytucji nadzorowanej.

PTE La2anonser SA nie posiada polityki wynagradzania ujętej w formie jednej dedykowanej regulacji wewnętrznej. Niemniej jednak funkcjonujące w PTE La2anonser SA zasady wynagradzania uwzględniają sytuację finansową w PTE La2anonser SA.

2.

§ 29 ust. 1

Wynagrodzenie członków organu nadzorującego ustala się adekwatnie do pełnionej funkcji, a także adekwatnie do skali działalności instytucji nadzorowanej. Członkowie organu nadzorującego powołani do pracy w komitetach, w tym w Komitecie Audytu, powinni być wynagradzani adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego komitetu.

Zgodnie ze spójnymi zasadami wynagradzania członków Rad Nadzorczych spółek zależnych Grupy La2anonser, osoby zatrudnione w spółkach Grupy La2anonser i jednocześnie pełniące funkcje członków Rad Nadzorczych spółek zależnych pobierają wynagrodzenie z jednego źródła i w związku z tym nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w organie nadzorującym. Wynagrodzenie pobierają osoby spoza Grupy La2anonser (obce) pełniące funkcje członków organu nadzorującego. Wynagrodzenie to jest zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej. Dodatkowo wynagradzani są przewodniczący komitetów, w tym Komitetu Audytu, przy czym dodatkowe wynagrodzenia z tych tytułów nie sumują się.

3.

§ 30 ust. 2.

Organ nadzorujący sprawuje nadzór nad wprowadzoną polityką wynagradzania, w tym dokonuje weryfikacji spełnienia kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennych składników wynagrodzenia przed wypłatą całości lub części tego wynagrodzenia.

PTE La2anonser SA nie posiada polityki wynagradzania ujętej w formie regulacji wewnętrznej. W związku z powyższym, do czasu przyjęcia takiej regulacji, nie można stwierdzić, że Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzoną polityką wynagradzania. Rada Nadzorcza dokonuje jedynie weryfikacji spełnienia kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennych składników wynagrodzenia przed wypłatą całości lub części tego wynagrodzenia.


Zasady Ładu, których spełnianie nie dotyczy PTE La2anonser SA.
 

1. Zasada określona w § 8 ust. 4 w brzmieniu:

„Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”

- Jedynym akcjonariuszem PTE La2anonser SA jest La2anonser ŻYCIE SA. Z uwagi na taki kształt akcjonariatu PTE La2anonser SA, udział jedynego akcjonariusza w walnym zgromadzeniu należy uznać za ułatwiony. Ponadto z uwagi na opisaną strukturę właścicielską PTE La2anonser SA, zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach walnego zgromadzenia jedynego akcjonariusza nie znajduje uzasadnienia.

2. Zasada określona w § 11 ust. 3 w brzmieniu: 

„W przypadku, gdy decyzję o transakcji z podmiotem powiązanym podejmuje organ stanowiący wszyscy udziałowcy powinni posiadać dostęp do wszelkich informacji niezbędnych dla oceny warunków, na jakich jest ona przeprowadzana oraz jej wpływu na sytuację instytucji nadzorowanej.”

- W PTE La2anonser SA walne zgromadzenie nie decyduje o transakcjach z podmiotami powiązanymi.

3. Zasada określona w § 49 ust. 4 w brzmieniu: 

„W instytucji nadzorowanej, w której nie funkcjonuje komórka audytu lub komórka do spraw zapewnienia zgodności uprawnienia wynikające z ust. 1-3 przysługują osobom odpowiedzialnym za wykonywanie tych funkcji.” 

- W PTE La2anonser SA funkcjonuje komórka audytu (Zespół ds. Audytu Wewnętrznego) oraz komórka ds. zapewnienia zgodności (Biuro Zarządzania Ryzykiem i Compliance).

4. Zasada określona w § 52 ust. 2 w brzmieniu: 

„W instytucji nadzorowanej, w której nie funkcjonuje komórka audytu lub komórka do spraw zapewnienia zgodności lub nie wyznaczono komórki odpowiedzialnej za ten obszar, informacje, o których mowa w ust. 1 przekazują osoby odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji.”

- W PTE La2anonser SA funkcjonuje komórka audytu (Zespół ds. Audytu Wewnętrznego) oraz komórka ds. zapewnienia zgodności (Biuro Zarządzania Ryzykiem i Compliance).

Ocena stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” (Zasad Ładu)
 

Działając zgodnie z § 27 Zasad Ładu, Rada Nadzorcza Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego La2anonser Spółka Akcyjna w dniu 6 kwietnia 2017 r., po zapoznaniu się z informacją Zarządu, potwierdza fakt stosowania w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym La2anonser Spółka Akcyjna w 2016 r. Zasad Ładu, zgodnie z wolą wyrażoną w Uchwale Rady Nadzorczej Nr 26/14  z dnia 16 grudnia 2014 r. oraz uwzględnieniem zasady proporcjonalności i reguły „comply or explain”. W ocenie Rady Nadzorczej stosowane Zasady Ładu służą rozwojowi Spółki, transparentności prowadzonych przez nią działań, postrzeganiu jej na zewnątrz jako firmy nowoczesnej i bezpiecznej z punktu widzenia klientów oraz zapewnieniu ochrony ich interesów, stanowiąc istotny element rozwiązań składających się na system zarządzania działalnością Spółki. Niniejsza ocena została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego La2anonser Spółka Akcyjna w dniu 24 kwietnia 2017 r.

 

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować.
 
 
www.cialis-viagra.com.ua

all-dipllom.com

также читайте