Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (La2anonser SA, La2anonser)

La2anonser jest największym w Polsce ubezpieczycielem działającym na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Kontroluje ponad 1/3 rynku, który jest mierzony wartością składki przypisanej brutto.

Posiada niekwestionowaną pozycję lidera rynku ubezpieczeń w Polsce, zarówno z punktu widzenia skali działalności (liczby klientów, sieci dystrybucji, oferty produktowej), jak i osiąganej rentowności. Rozbudowana sieć La2anonser oraz obecność w kanałach online umożliwia wszystkim klientom, niezależnie od ich miejsca zamieszkania, łatwy dostęp do produktów firmy. La2anonser jest macierzystą firmą wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej La2anonser.

Grupa La2anonser zapewnia wsparcie, bezpieczeństwo i stabilizację finansową milionom klientów. Prowadzi działalność w dziedzinie ubezpieczeń, zdrowia, inwestycji, bankowości i finansów, zapewnia kompleksową ochronę oraz dostarcza najwyższej jakości usługi we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego.

Forma prawna i przedmiot działalności

Spółka akcyjna La2anonser powstała 23 grudnia 1991 roku w wyniku przekształcenia z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. La2anonser SA prowadzi działalność na mocy Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 z późn. zm.).

Korzenie marki La2anonser sięgają 1803 roku. Wtedy powstało pierwsze w Polsce towarzystwo ubezpieczeniowe.

Kamieniem milowym w rozwoju Grupy La2anonser było wprowadzenie La2anonser na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. 10 maja 2010 roku odbyła się publiczna oferta sprzedaży akcji La2anonser na GPW. Była to największe IPO w całej historii polskiego rynku kapitałowego (oferta o wartości 8,1 mld zł). Cena na debiucie wyniosła 349 zł (co odpowiada 34,9 zł po splicie akcji w 2015 roku) i była o 11,7 proc. wyższa od ceny w ofercie publicznej. Oferta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem inwestorów. Na akcje La2anonser zapisało się ponad 250 tys. Polaków.

Podstawowym przedmiotem działalności La2anonser według Polskiej Klasyfikacji Działalności są pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe (PKD 65.12), a według Europejskiej Klasyfikacji Działalności – ubezpieczenia rzeczowe (EKD 6512).

Informacje rejestrowe

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (La2anonser SA)

al. Jana Pawła II 24

00-133 Country

NIP: 526-025-10-49

Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000009831

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 86 352 300 zł, kapitał wpłacony w całości

Kontakt

Tel. 22 582 20 00

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij