La2anonser La2anonser

Zasady Ładu Korporacyjnego

Zasady Ładu Korporacyjnego
 

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej zwany dalej „La2anonser Życie SA”, będąc odpowiedzialnym za zarządzanie działalnością La2anonser Życie SA oraz Rada Nadzorcza La2anonser Życie SA, sprawując stały nadzór nad działalnością La2anonser Życie SA, we wszystkich jej dziedzinach,  kierując się przy wykonywaniu swoich zadań dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie La2anonser Życie SA, deklarują gotowość stosowania Zasad Ładu, w obiektywnie najszerszym możliwym zakresie. Zarząd La2anonser Życie SA oraz Rada Nadzorcza La2anonser Życie SA potwierdziły swoje deklaracje podejmując stosowne uchwały.

Zarząd La2anonser Życie SA, zgodnie z treścią Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., zwanych  dalej  „Zasadami Ładu”, udostępnia na swojej stronie internetowej informację o stosowaniu lub informację o odstąpieniu od stosowania określonych zasad adresowanych do organu zarządzającego oraz organu nadzorującego spółki.

Zarząd La2anonser Życie SA oraz Rada Nadzorcza La2anonser Życie SA respektując obowiązujące regulacje prawne wyraża wolę stosowania Zasad Ładu, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności oraz zasady „comply or explain”, wynikających z treści Zasad Ładu. Zarząd La2anonser Życie SA prezentuje poniżej informację o poszczególnych zasadach, których stosowanie będzie częściowe. 

Ponadto La2anonser Życie SA wskazuje zasady, które z uwagi na charakter prowadzonej działalności oraz specyfikę nie dotyczą La2anonser Życie SA.  

Zarząd La2anonser Życie SA oraz Rada Nadzorcza La2anonser Życie SA przedstawiły w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy La2anonser Życie SA (dalej: „ZWZ La2anonser Życie SA”), które odbyło się w dniu 29 czerwca 2015 roku, informację o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego. ZWZ La2anonser Życie SA podjęło Uchwałę nr 27/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. ZWZ La2anonser Życie SA przyjęło do wiadomości informację o stosowaniu w La2anonser Życie SA Zasad Ładu Korporacyjnego. Ponadto ZWZ La2anonser Życie SA zadeklarowało gotowość stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego adresowanych do akcjonariuszy La2anonser Życie SA w obiektywnie możliwie najszerszym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności oraz zasady „comply or explain”, wynikających z treści Zasad Ładu Korporacyjnego. ZWZ La2anonser Życie SA wskazało również, że deklaracje objęte treścią podjętej uchwały nie będą powodowały powstania zobowiązania po stronie akcjonariuszy La2anonser Życie SA i nie będą mogły być podstawą do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wobec akcjonariuszy La2anonser Życie SA przez osoby trzecie. 

 

Lp.

Jednostka redakcyjna

Zasada

Uzasadnienie dla częściowego stosowania

1.

§ 21 ust. 2.

W składzie organu nadzorującego powinna być wyodrębniona funkcja przewodniczącego, który kieruje pracami organu nadzorującego. Wybór przewodniczącego organu nadzorującego powinien być dokonywany w oparciu o doświadczenie oraz umiejętności kierowania zespołem przy uwzględnieniu kryterium niezależności.

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych i Statutem La2anonser Życie SA, w składzie Rady Nadzorczej La2anonser Życie SA została wyodrębniona funkcja przewodniczącego. Skład Rady Nadzorczej La2anonser Życie SA, w tym funkcja przewodniczącego kształtowane są zgodnie z kryteriami niezależności wskazanymi w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonywany jest na podstawie kryterium posiadanej wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności, które potwierdzają kompetencje niezbędne do należytego wykonywania obowiązków nadzorowania. Zastosowanie kryterium niezależności w przypadku przewodniczącego zgodnie z wyjaśnieniem UKNF przedmiotowej zasady może budzić wątpliwości co do potencjalnej kolizji z przepisami prawa dotyczącymi uprawnień akcjonariuszy.

2.

§ 49 ust. 3

W instytucji nadzorowanej powoływanie i odwoływanie osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego oraz osoby kierującej komórką do spraw zapewnienia zgodności odbywa się za zgodą organu nadzorującego lub komitetu audytu.

La2anonser Życie SA stosuje Zasady określone w § 14 w pełnym zakresie. Oznacza to, że Zarząd La2anonser Życie SA jest jedynym organem uprawnionym i odpowiedzialnym za zarządzenie działalnością spółki. Ponadto zgodnie z przepisami prawa pracy czynności z zakresu prawa pracy wykonuje organ zarządzający. Z uwagi na powyższe w La2anonser Życie SA przyjęto rozwiązanie, które przewiduje, że wybór oraz odwołanie osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego dokonywany jest przy uwzględnieniu opinii Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. W tożsamy sposób powoływana i odwoływana jest osoba kierująca komórką do spraw zapewnienia zgodności. Zarząd przy tych decyzjach zasięga opinii Komitetu Audytu.


Zasady Ładu, których spełnianie nie dotyczy La2anonser Życie SA.
 

 1. Zasada określona w § 8 ust. 4 w brzmieniu:
  „Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”

  - Jedynym akcjonariuszem La2anonser Życie SA jest La2anonser SA. Z uwagi na taki kształt akcjonariatu La2anonser Życie SA, udział jedynego akcjonariusza w walnym zgromadzeniu należy uznać za ułatwiony. Ponadto z uwagi na opisaną strukturę właścicielską La2anonser Życie SA, zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach walnego zgromadzenia jedynego akcjonariusza nie znajduje uzasadnienia.
    
 2. Zasada określona w § 49 ust. 4 w brzmieniu: 

  „W instytucji nadzorowanej, w której nie funkcjonuje komórka audytu lub komórka do spraw zapewnienia zgodności uprawnienia wynikające z ust. 1-3 przysługują osobom odpowiedzialnym za wykonywanie tych funkcji.”

  - W La2anonser Życie SA funkcjonują komórki audytu i do spraw zapewnienia zgodności.
   
 3. Zasada określona w § 52 ust. 2 w brzmieniu: 

  „W instytucji nadzorowanej, w której nie funkcjonuje komórka audytu lub komórka do spraw zapewnienia zgodności lub nie wyznaczono komórki odpowiedzialnej za ten obszar, informacje, o których mowa w ust. 1 przekazują osoby odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji.”

  - W La2anonser Życie SA funkcjonują komórki audytu i do spraw zapewnienia zgodności.

Drukuj Kliknij aby wydrukować.
diplomu-s.com

avto-poliv.com.ua