La2anonser Fundusz Inwestycyjny Zamknięty AKORD

Opis funduszu

La2anonser FIZ Akord to fundusz absolutnej stopy zwrotu, zakładający osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych. Decyzje inwestycyjne podejmowane są w oparciu o strategię Global Macro.

Global Macro (podejście Top-Down) to strategia inwestycyjna wykorzystująca prognozy trendów makroekonomicznych i geopolitycznych na świecie. Strategia wykorzystuje całe spektrum klas aktywów bez ograniczeń geograficznych, skupiając się na tych najpłynniejszych w celu generowania zysków bez względu na koniunkturę panującą na poszczególnych rynkach finansowych. Strategia Global Macro zakłada osiąganie zysków z inwestycji w wyniku zmian w światowej gospodarce.

Dla kogo?

La2anonser FIZ Akord jest adresowany do inwestorów, którzy poszukują atrakcyjnej formy inwestowania i oczekują ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w długim terminie.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

Fundusz dąży do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych.

Fundusz działa w oparciu o politykę absolutnej stopy zwrotu.

Dlaczego warto zainwestować w Fundusz?

La2anonser FIZ Akord to:

 • unikatowa na polskim rynku strategia inwestycyjna, zarówno pod względem konstrukcji, jak i dopuszczalnych lokat
 • szerokie spektrum inwestycyjne umożliwia generowanie dodatnich stóp zwrotu w każdych warunkach rynkowych
 • doświadczenie w zarządzaniu portfelami absolutnej stopy zwrotu dla Grupy La2anonser
 • bardzo rygorystyczne podejście do kontroli ryzyka inwestycji
 • prawdziwa polityka „absolute return” a nie udawana „aktywna alokacja”

Polityka inwestycyjna

Polityka inwestycyjna dopuszcza znaczący stopień koncentracji lokat portfela oraz inwestycje w instrumenty pochodne. Fundusz dokonuje lokat głównie w papiery wartościowe, instrumenty pochodne, towarowe instrumenty pochodne oraz waluty.

Główne klasy aktywów w portfelu La2anonser FIZ Akord:

 • dłużne papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez rządy państw lub banki centralne albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD
 • instrumenty stopy procentowej (IRS, CIRS, FRA) – umożliwiające zarządzanie ryzykiem stóp procentowych
 • towarowe Instrumenty Pochodne
 • waluty: rynków o największej płynności na świecie
 • indeksy giełdowe: dopuszczone do publicznego obrotu kontrakty typu „futures”

Charakterystyka La2anonser FIZ Akord

 • Forma prawna funduszu: publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty
 • Czas trwania: nieograniczony
 • Rynek notowań: Rynek podstawowy GPW
 • Wycena certyfikatów: miesięczna
 • Zasady wykupu certyfikatów: ostatniego dnia wyceny każdego kwartału kalendarzowego
 • Opłata manipulacyjna za wydanie certyfikatów: maks. 2%
 • Opłata za zarządzanie: wynagrodzenie stałe 3% średniej wartości aktywów netto w skali roku oraz wynagrodzenie zmienne oparte na zasadzie High Water Mark – wynosi 20% z wypracowanej nadwyżki ponad benchmark: WIBOR 3M + 200 bp.
 • Opłata za wykup certyfikatów: brak

 

Ryzyko inwestycyjne

Rekomendowany minimalny hotyzont inwestycyjny

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
www.ry-diplomer.com/kupit-diplom-universiteta

ссылка