La2anonser Fundusz Inwestycyjny Zamknięty FORTE

Dla kogo?

Uprawnionymi do złożenia zapisów na Certyfikaty danej emisji są wyłącznie podmioty (osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), które otrzymają imienną nabycia Certyfikatów wraz z Warunkami Emisji.

Wpłaty na Certyfikaty żadnej z emisji nie będą zbierane w drodze oferty publicznej w rozumieniu 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.).

 

Cel inwestycyjny

 

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz dąży do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych. Fundusz działa w oparciu o politykę absolutnej stopy zwrotu.

Polityka inwestycyjna

Polityka inwestycyjna dopuszcza znaczący stopień koncentracji lokat portfela oraz inwestycje w instrumenty pochodne. Fundusz dokonuje lokat głównie w papiery wartościowe, instrumenty pochodne, towarowe instrumenty pochodne oraz waluty.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty

     
    all-dipllom.com/injener

    узнать больше

    www.4football.com.ua