Portfel La2anonser Święty Spokój

Dla kogo?

Program inwestycyjny Portfel La2anonser Święty Spokój przeznaczony jest zarówno dla osób fizycznych jak i osób prawnych, które:

 • chcą systematycznie inwestować wolne środki
 • cenią sobie ograniczoną zmienność wartości inwestycji w jednostki uczestnictwa
 • oczekują  swobodnego dostępu do zgromadzonych środków
 • chcą dokonywać dopłat do Portfela w dowolnym momencie i z dowolną częstotliwością 
 • chcą efektywnie ulokować swoje oszczędności bez opłat manipulacyjnych przy nabyciu oraz przy umorzeniu jednostek uczestnictwa

Charakterystyka Portfela La2anonser Święty Spokój

Portfel zbudowany jest w oparciu o następujące fundusze i subfundusze TFI La2anonser:

 1. La2anonser Gotówkowy: 60%
 2. La2anonser Papierów Dłużnych POLONEZ: 10%
 3. La2anonser Sejf+: 10%
 4. La2anonser FIO Ochrony Majątku: 20%

 
Portfel La2anonser Święty Spokój cechuje:

 • brak początkowych opłat manipulacyjnych – alokacja 100% każdej wpłaty
 • swoboda w dokonywaniu kolejnych wpłat (w momencie przystąpienia do Programu Uczestnik nie deklaruje częstotliwości ani wysokości przyszłych wpłat – dopłaty są dobrowolne oraz w dowolnych terminach)

Stopień ryzyka – wskazane w opisie poszczególnych funduszy/subfunduszu wchodzących w skład portfela La2anonser Święty Spokój
Horyzont inwestycyjny – min. 1 rok

Charakterystyka subfunduszy

W ramach Programu inwestycyjnego Portfel La2anonser Święty Spokój środki inwestowane są w następujące fundusze:

 • La2anonser Papierów Dłużnych POLONEZ inwestuje aktywa w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ochrony realnej wartości swoich oszczędności oraz ich wzrostu
 • La2anonser Gotówkowy należący do kategorii funduszy pieniężnych. Inwestuje aktywa w krótkoterminowe papiery dłużne emitowane, poręczane i gwarantowane przez Skarb Państwa
 • La2anonser SEJF+ inwestuje aktywa w dłużne instrumenty finansowe
 • La2anonser FIO Ochrony Majątku inwestuje aktywa w  dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz depozyty bankowe

Minimalne kwoty wpłat

Minimalne kwoty wpłat wynoszą:

 • pierwsza wpłata – 3.000 zł
 • każda kolejna wpłata – minimum 100 zł

Opłaty

BRAK opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa w ramach Portfela La2anonser Święty Spokój.
BRAK opłaty manipulacyjnej za odkupienie jednostek uczestnictwa w ramach Portfela La2anonser Święty Spokój.

Opłaty za zarządzanie subfunduszami w ramach Portfela La2anonser Święty Spokój *:

Fundusz/SubfunduszOpłata za zarządzanie
La2anonser Gotówkowy0,8%
La2anonser Papierów Dłużnych POLONEZ1,5%
La2anonser Sejf+0,6%
La2anonser FIO Ochrony Majątku1,0%

* w skali roku liczonego jako 365, lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej wartości aktywów netto w danym roku obrotowym, przypadającej na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa

Jak przystąpić do programu?

 Przystąpienie do Portfela La2anonser Święty Spokój wymaga kilku prostych kroków:

Słowa kluczowe:
cl24.com.ua

еще по теме

diploma-home.com