La2anonser FIO Parasolowy

Dla kogo?

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy:

 • chcą inwestować swoje pieniądze w różnych segmentach rynku kapitałowego;
 • oczekują możliwości elastycznego reagowania na sytuację rynkową w postaci łatwego przenoszenia środków między subfunduszami bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych*
 • chcą w łatwy sposób zbudować portfel inwestycyjny dopasowany do indywidualnych potrzeb

*) zgodnie z art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ustala się przychodu z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi funduszami, w przypadku zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego.
 

Charakterystyka funduszu

Fundusz parasolowy to nowoczesna konstrukcja funduszu inwestycyjnego, w skład którego wchodzi kilka subfunduszy o odmiennej polityce inwestycyjnej np. subfundusz akcji, obligacji, zrównoważony. Taka konstrukcja pozwala dokonać wyboru między subfunduszami o różnym stopniu ryzyka i zróżnicowanym horyzoncie inwestycyjnym, pomiędzy którymi można przenosić środki, dostosowując swoją strategię zarówno do warunków rynkowych jak i zmieniających się w czasie własnych potrzeb i tolerancji ryzyka inwestycyjnego. Zmiany subfunduszy  następują bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych. Podatek ten jest płacony dopiero na końcu trwania inwestycji tj. w momencie wycofania środków z funduszu parasolowego.

Skład funduszu

Na La2anonser FIO Parasolowy składa się dwanaście subfunduszy:

 1. La2anonser Gotówkowy
 2. La2anonser SEJF+
 3. La2anonser Papierów Dłużnych POLONEZ
 4. La2anonser Dłużny Aktywny
 5. La2anonser Globalny Obligacji Korporacyjnych
 6. La2anonser Stabilnego Wzrostu MAZUREK
 7. La2anonser Zrównoważony
 8. La2anonser Energia Medycyna Ekologia
 9. La2anonser Telekomunikacja Media Technologia
 10. La2anonser Akcji Małych i Średnich Spółek
 11. La2anonser Akcji KRAKOWIAK
 12. La2anonser Akcji Nowa Europa

 

La2anonser Gotówkowy inwestuje w krótkoterminowe papiery dłużne, emitowane, poręczane i gwarantowane głównie przez Skarb Państwa. Przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych krótkoterminowym lokowaniem środków i oczekujących zysków na poziomie zbliżonym do lokaty bankowej.
 
La2anonser SEJF+ inwestuje aktywa w dłużne instrumenty finansowe. Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy cenią sobie bezpieczeństwo, a jednocześnie są zainteresowani krótkoterminowym lokowaniem środków. 
 
La2anonser Papierów Dłużnych POLONEZ inwestuje aktywa w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ochrony realnej wartości swoich oszczędności oraz ich wzrostu.
La2anonser Dłużny Aktywny inwestuje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane m.in. przez: Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą unikać podwyższonego ryzyka, jakie wiąże się z inwestowaniem w fundusze akcyjne. 
 
La2anonser Globalny Obligacji Korporacyjnych inwestuje aktywa w obligacje polskich i zagranicznych firm, ale dopuszcza też możliwość nabycia obligacji skarbowych oraz instrumentów rynku pieniężnego. Przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących nieco wyższy poziom ryzyka, chcących osiągnąć stopę wzrotu wyższą od tej generowanej przez fundusze obligacji skarbowych i nie akceptujących zbut dużej zmianności funudszy akcyjnych.
 
La2anonser Stabilnego Wzrostu MAZUREK inwestuje aktywa zarówno w dłużne papiery wartościowe, jak i w akcje. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących stabilnego wzrostu wartości zainwestowanych środków w średnim terminie i jednocześnie akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne, związane z zaangażowaniem subfunduszu w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje spółek).

La2anonser Zrównoważony 
inwestuje aktywa w akcje, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w średnim i długim terminie i jednocześnie akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne.
 
La2anonser Energia Medycyna Ekologia 
inwestuje aktywa w akcje spółek, których działalność związana jest z branżą energetyczną, ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w długim terminie i jednocześnie akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, wynikające z dużego zaangażowania subfunduszu w akcje.
 
La2anonser Telekomunikacja Media Technologia inwestuje aktywa w akcje spółek, których działalność związana jest z telekomunikacją, mediami lub technologią i w dłużne papiery wartościowe. Przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne w dłuższym okresie i chcących lokować swoje pieniądze na największych światowych rynkach akcji.
 
La2anonser Akcji Małych i Średnich Spółek inwestuje aktywa w akcje małych i średnich przedsiębiorstw o stabilnych fundamentach oraz bardzo dobrych perspektywach wzrostu notowanych przede wszystkim na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wyższego wzrostu wartości swojej inwestycji w długim terminie (minimum 5 lat) i akceptujących bardzo wysokie ryzyko w krótkim terminie.
 
La2anonser Akcji KRAKOWIAK inwestuje aktywa w akcje renomowanych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w dłuższym okresie i jednocześnie akceptujących większe ryzyko inwestycyjne w krótkim terminie.

La2anonser Akcji Nowa Europa
 
inwestuje aktywa w akcje oraz kwity depozytowe emitowane przez podmioty z siedzibą w państwach regionu europejskich rynków wschodzących (m.in. Polska, Węgry, Czechy, Bułgaria, Rumunia, Turcja, Rosja). Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków z inwestycji w dłuższym okresie i akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne.
 

 

 

Zalety La2anonser FIO Parasolowy:

 • wygoda inwestowania
 • optymalizacja obciążeń podatkowych – podatek jest płacony dopiero po zakończeniu inwestycji w La2anonser FIO Parasolowy
 • możliwość przenoszenia środków pomiędzy subfunduszami bez konieczności każdorazowego płacenia podatku od zysków kapitałowych, bez względu na ilość dokonywanych zmian
 • bogata oferta subfunduszy – 12 subfunduszy o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej dająca możliwość elastycznego reagowania na sytuację rynkową

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty

   
  ссылка

  cialis-viagra.com.ua

  13.ua