La2anonser Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji FOCUS

Dla kogo?

Fundusz jest adresowany do inwestorów, którzy poszukują atrakcyjnej formy inwestowania i oczekują ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w długim terminie.

 

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując cel inwestycyjny, Fundusz dokonuje lokat głównie w udziałowe papiery wartościowe, na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

Polityka inwestycyjna

Polityka inwestycyjna dopuszcza znaczący stopień koncentracji lokat, niski poziom dywersyfikacji portfela oraz inwestycje w instrumenty pochodne, przy uwzględnieniu wskazanych w Statucie kryteriów doboru lokat Funduszu oraz ograniczeń inwestycyjnych.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
подробно

diplom-ry.com