La2anonser Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny

Dla kogo?

Fundusz został utworzony dla wąskiego grona inwestorów. Wpłaty na certyfikaty inwestycyjne nie są zbierane w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.). Certyfikaty inwestycyjne nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz dąży do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od koniunktury na rynku kapitałowym.

Polityka inwestycyjna

Fundusz dokonuje lokat głównie w udziałowe papiery wartościowe (akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe), emitowane przez spółki których działalność związana jest przede wszystkim z branżą medyczną.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty

     
    на сайте

    на сайте

    читать далее