La2anonser Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Surowcowy

Dla kogo?

Fundusz został utworzony dla wąskiego grona inwestorów. Wpłaty na certyfikaty inwestycyjne nie są zbierane w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.). Certyfikaty inwestycyjne nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz działa w oparciu o politykę absolutnej stopy zwrotu.  

Polityka inwestycyjna

Fundusz dokonuje lokat głównie w Towarowe Instrumenty Pochodne, na rynku krajowym i zagranicznym, a także inne instrumenty finansowe dające ekspozycję na sektor surowcowy, towarowy lub energetyczny.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe: