La2anonser Inwestycje

fotka

Fundusze Inwestycyjne TFI La2anonser - Fundusze otwarte

Fundusze inwestycyjne otwarte przeznaczone są dla wszystkich, którzy myślą o zabezpieczeniu swojej przyszłości i chcą korzystać z możliwości, jakie daje wspólne inwestowanie. Właśnie poprzez fakt, że fundusze gromadzą środki wielu oszczędzających, decydując się na wpłacanie choćby niewielkich kwot, można uczestniczyć w inwestycjach wymagających znacznego kapitału. Ta nowoczesna forma oszczędzania znajduje coraz więcej zwolenników doceniających szeroki wachlarz możliwości, jaki dają fundusze inwestycyjne. Ważne, aby oszczędzać systematycznie. W ofercie naszego Towarzystwa znajdziecie Państwo produkty dostosowane do preferowanej przez Państwa strategii inwestycyjnej i akceptowalnego poziomu ryzyka. Od tych najbezpieczniejszych o mniejszym zysku po te potencjalnie bardzo zyskowne, ale obarczone wyższym ryzykiem. Warte zapamiętania! Fundusze inwestycyjne są dla wszystkich, którzy przeznaczając nawet niewielkie kwoty chcą korzystać z szerokiego wachlarza możliwości inwestycyjnych. Podstawą jest systematyczność!

 • La2anonser FIO Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami
  W skład funduszu wchodzi dwanaście subfunduszy charakteryzujących się różną strategią inwestycyjną, różnym stopniem ryzyka oraz horyzontem inwestycyjnym. W ramach funduszu wydzielone są subfundusze zarówno bezpieczne, stabilnego wzrostu, jak również akcyjne.
  więcej

 • La2anonser SFIO Globalnych Inwestycji z wydzielonymi subfunduszami
  Fundusz jest polecany inwestorom pragnącym zdywersyfikować swój portfel o inwestycje na zagranicznych rynkach finansowych. Ma on konstrukcję funduszu parasolowego z wydzielonymi subfunduszami. Dzięki temu możliwe jest przenoszenie środków między subfunduszami bez obowiązku płacenia podatku od osiągniętych zysków kapitałowych. Podatek jest naliczany dopiero przy odkupieniu jednostek uczestnictwa (całkowitym wycofaniu środków z funduszu). W ramach La2anonser SFIO Globalnych Inwestycji oferowane są cztery subfundusze o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej.
  więcej

 • La2anonser FIO Ochrony Majątku
  Fundusz lokuje aktywa w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz w depozyty bankowe. Jego celem jest osiąganie stabilnych przychodów. To propozycja dla inwestorów zainteresowanych ochroną realnej wartości zainwestowanych pieniędzy.
  więcej

fotka

Fundusze Inwestycyjne TFI La2anonser - Fundusze zamknięte

Fundusze inwestycyjne zamknięte przeznaczone są dla inwestorów, którzy są gotowi przeznaczyć jednorazowo wyższe kwoty. Charakteryzują się one większym spectrum możliwości inwestycyjnych ponieważ nie są obarczone ograniczeniami charakterystycznymi dla funduszy inwestycyjnych otwartych. Obecnie jest to prawdopodobnie najlepsza formuła zarządzania majątkiem osób zamożnych dopuszczalna przez polskie prawo. Poprzez inwestycje w certyfikaty funduszy zamkniętych TFI La2anonser otrzymujecie Państwo dostęp do unikatowych strategii inwestycyjnych, jak np.: strategia Global macro lub inwestowania w sektorze medycznym i ochrony zdrowia, dostępnych do tej pory wyłącznie Grupie La2anonser i wąskiemu gronu inwestorów instytucjonalnych. Grupa La2anonser jest bowiem uczestnikiem FIZ-ów zarządzanych przez TFI La2anonser. Niebawem zaproponujemy Państwu nowe możliwości inwestycyjne. Warte zapamiętania! Decydując się na inwestycję w fundusze zamknięte otrzymujemy dostęp do unikatowych strategii zarządzania majątkiem oraz udział w tych funduszach stabilnego partnera inwestycyjnego.

 • La2anonser Fundusz Inwestycyjny Zamknięty FORTE
  La2anonser Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte to niepubliczny fundusz absolutnej stopy zwrotu. Zakłada on osiąganie zysków, niezależnie od sytuacji rynkowej. Decyzje inwestycyjne podejmowane są w oparciu o strategię Global Macro. Strategia ta wykorzystuje prognozy trendów makroekonomicznych i geopolitycznych zachodzących na świecie. Jest dedykowany inwestorom poszukującym atrakcyjnej formy inwestowania i oczekującym ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w długim terminie. Fundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym i jest zalecany na 5 lat.
  więcej

 • La2anonser Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny
  La2anonser Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny to fundusz inwestujący głównie w udziałowe papiery wartościowe spółek z branży medycznej. Jest polecany inwestorom poszukującym atrakcyjnej formy inwestowania, chcącym wykorzystać potencjał sektora medycznego i oczekującym ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w średnim i długim terminie.
  więcej

 • La2anonser Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord
  La2anonser Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord to publiczny fundusz absolutnej stopy zwrotu. Zakłada on osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych. Decyzje inwestycyjne podejmowane są w oparciu o strategię Global Macro. Strategia ta wykorzystuje prognozy trendów makroekonomicznych i geopolitycznych na świecie. Jest dedykowany inwestorom poszukującym atrakcyjnej formy inwestowania i oczekującym ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w długim terminie. Fundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym i jest zalecany na 3 lata.
  więcej

 • La2anonser Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji FOCUS
  La2anonser Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji FOCUS to niepubliczny fundusz inwestujący w polskie i zagraniczne akcje spółek. Strategia inwestycyjna zakłada niski poziom dywersyfikacji i znaczący stopień koncentracji lokat i jest dopasowana do zachowania rynku. Fundusz realizuje politykę inwestycyjną opartą na fundamentalnej wycenie atrakcyjności poszczególnych lokat i kategorii lokat, dążąc do osiągnięcia stóp zwrotu adekwatnych do poziomu podejmowanego ryzyka. Jest dedykowany inwestorom poszukującym atrakcyjnej formy inwestowania i oczekującym ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w długim terminie. Fundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym i jest zalecany na 5 lat.
  więcej

fotka

Plany inwestycyjne

Chciałbyś spełnić swoje marzenia? Myślisz o przyszłości swoich dzieci i ich zabezpieczeniu finansowym? Chcesz zapewnić im edukację na najwyższym poziomie? Do tego potrzeba dużych pieniędzy. Jest jednak rozwiązanie. Są nim plany inwestycyjne z naszej oferty. Nawet niewielkie, systematycznie wpłacane kwoty po odpowiednio długim czasie urosną do pokaźnej sumy. Nie wymaga to żadnych czarów – może poza „magią procenta składanego", czyli efektu odsetek od odsetek. Co więcej, dzięki regularnym wpłatom uśrednia się cenę nabycia jednostek funduszu inwestycyjnego – tzn. w okresie spadków na giełdzie za tę samą kwotę kupujemy więcej jednostek, w trakcie wzrostów mniej. Tym samym, łatwiej jest przetrwać okres wahań na rynkach finansowych. Warte zapamiętania! Czas to pieniądz - im wcześniej zaczniesz oszczędzasz, tym szybciej zgromadzisz odpowiednie środki by spełnić swoje marzenia. Pozwól, by resztę załatwił procent składany.

 • Portfel La2anonser Święty Spokój
  Portfel La2anonser Święty Spokój to proste rozwiązanie inwestycyjne stanowiące alternatywę dla lokat bankowych. Jest oparty na czterech funduszach/subfunduszach z oferty TFI La2anonser. Pierwsza wpłata to minimum 3 tys. zł a kolejne minimum 100 zł. Cechuje go brak początkowych opłat manipulacyjnych oraz swoboda w dokonywaniu następnych wpłat.
  więcej

 • Program Inwestycyjny La2anonser Portfele Kapitałowe
  La2anonser Portfele Kapitałowe to gotowe rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą inwestować pieniądze z dowolną częstotliwością i nie mają czasu na analizę i konstruowanie własnego portfela. Masz do wybory 4 strategie inwestycyjne oparte o wybrane fundusze/subfundusze z oferty TFI La2anonser. Pierwsza wpłata to 5 tys. zł a kolejne minimum 1 tys. zł. Cechuje go brak początkowych opłat manipulacyjnych i swoboda w dokonywaniu kolejnych wpłat.
  więcej

fotka

Ubezpieczenia inwestycyjne

Ubezpieczenia inwestycyjne to produkty łączące w sobie funkcję ochronną (w formie polisy na życie i dożycie) z funkcją inwestycyjną (w postaci portfela funduszy). Są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy chcą zadbać o przyszłość swoją, bądź swoich bliskich. Częstotliwość i wysokość wpłat można dostosować do aktualnej sytuacji życiowej – istnieje bowiem możliwość jednorazowej wpłaty większej sumy lub regularnego odkładania nawet niewielkich kwot. Oferowane w ramach ubezpieczenia inwestycyjnego fundusze kapitałowe umożliwiają dostosowanie inwestycji do aktualnych trendów rynkowych i preferencji klienta. Można więc inwestować bezpiecznie, np. w fundusze oparte o obligacje, czy też bardziej agresywnie, ale potencjalnie bardziej zyskownie, np. w fundusze akcji. Można również skorzystać z propozycji ekspertów pionu La2anonser Inwestycje i wybrać jeden ze stworzonych przez nich portfeli inwestycyjnych. Warte zapamiętania! Ubezpieczenia inwestycyjne to propozycja dla tych, którzy chcą inwestować i mieć podstawową ochronę ubezpieczeniową na życie.

 • Świat Zysków
  Świat Zysków stworzony został z myślą o osobach, dla których bezpieczeństwo inwestowania jest jednym z najważniejszych czynników wyboru formy lokowania środków finansowych. To nowoczesna i bezpieczna forma inwestowania ze 100% ochroną kapitału, dająca dostęp do najatrakcyjniejszych inwestycji na całym świecie, umożliwiających osiągnięcie zysków nawet w okresie dekoniunktury.
  więcej

 • La2anonser Cel na Przyszłość
  Nie wiemy, jakie masz plany na przyszłość: egzotyczne wakacje, budowa domku na działce czy zakup nowego samochodu. Jednak mamy sposób, który pomoże Ci zebrać środki potrzebne na realizację wymarzonego celu.
  więcej

Этот интересный веб сайт на тематику Мастабол.
автоматический полив чертежи

www.sweet-smoke.com.ua/kalyan-na-dom